Kućica Radosti

Kreativne radionice za predškolceSpecijalni program kreiran na osnovu iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta koji izvode master logopedi do sada je dao vidljive rezultate. Male grupe 5-8 dece omogućavaju veliku posvećnost realizatora svakom detetu kao i praćenje napredovanja svakog deteta u grupi.
Iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta i ranog školskog uzrasta pokazalo je da veliki broj dece polazi u prvi razred nedovoljno spremno u odnosu na vršnjake. Dete koje u vršnjačkoj grupi stvori sliku o sebi kao neuspešnog deteta ima veliki rizik da to i postane.Čak i ako dete zaista ima najniža postignuća u grupi, veoma je važno osvestiti i istaknuti aktivnosti u kojima je dete dobro a potom sistematski raditi na uzroku „neuspeha“.Deca se razivjaju i menjaju kako fizički tako i pshički i baš zato nam RAZVOJ daje mogućnost da delujemo i da pozitivno podstičemo promene.

Školski program trpi velike modifikacije programa pa se od budućih prvaka očekuje puno.

Mišljenja smo da svakom detetu treba omogućiti šansu da maksimalno razvije svoje kapacitete i sposobnosti prirodno i primereno uzrastu. Kućica radosti upravo ima za cilj da ulepša dečije detinjstvo sa aspekta dece,a sa aspekta logopeda i da pruži jaku osnovu budućim prvacima da podstaknu maksimalni razvoj sposobnosti kroz kreativne aktivnosti.
Da bi se grupa formirala potrebno je da se izvrši procena svakog deteta individualno,nakon čega roditelji dobijaju stručnu procenu detetovih trenutnih postignuća, savetovanje na šta treba delovati ili obratiti pažnju i na koji način. Grupu čine 5-8 dece odabranih po sposobnostima tako da jedni na druge pozitivno utiču.
Radionice se sprovode 4x mesečno u trajanju od 75 minuta i traju do polaska u školu.
Program je pažljivo osmišljen na osnovu iskustva u radu sa decom.

Opšti ciljevi programa su bazirani na podsticanju i napredovanju dece u svim sposobnostima- podsticanju jasnog izražavanja, produžavanju pažnje, poboljšanju verbalnog pamćenja, fine motorike šake, grafomotorike, orijentacije u prostoru i na papiru, razumevanju socijlnih veština, poboljšanju komunikacije, bogaćenju rečnika, rad na razvijanju empatije, jačanju samopouzdanja i usmeravanju dece da usvajaju i vrednuju društveno poželjna ponašanja.

Specifični ciljevi programa se odnose na razvijanju grafomotorne spretnosti,predškolski program usvajanja i pravilnog oblikovanja brojeva,grafema koristeći sve čulne modalitete: vizuelne,auditivne, taktilne. Razvijanje fonološke analize i sinteze kroz igru i postupno ,kao veoma važnih elemenata predčitačkih sposobnosti kao i primena stručnih tehnika za početno čitanje.

Svi ciljevi se sprovode kroz aktivnosti tokom 75 minuta. Aktivnosti se smenjuju, što daje dinamičnost radionicama, od govornih, pisanih,muzičkih, motoričkih što daju dimičnost i dobre rezultate u održavanju pažnje dece u grupi.

Benefiti su višestruki!
Deca grade spontano nove socijalne kontake, uvežbavaju kominkativne veštine na prirodan način, učestvuju timski u aktivnostima, razvijaju radoznalost i ljubav prema otkrivanju novih stvari, susreću se sa neuspehom kao normalni korak na putu ka uspehu i uče kako da ga prihvate i prevaziđu, porede se sa članovima grupe (postaju motivisani da vežbaju i da postignu rezultate). Razvijaju poštovanje u razgovoru, empatiju, verbalizuju i osvešćuju svoje emocije i bolje razumeju situacije koje dovode do njih. Izražavaju svoju individualnost kroz govor, pokret, crtež, pisanje.
Deca uče da prilagode svoja pitanje i odogovre temi. Izražavaju se jasnije i glasnije, naglašavajuči ključne reči, uče da saslušaju sagovornika i da mu pomognu u nalaženju adekvatnog odogovora,otkrivaju značenje nepoznatih reči, uče da prepričavaju događaje i uočavaju uzročno-posledične veze.
Uče da prihvataju svoje „obaveze“ da se jedna aktivnost mora dovršiti da bi se počela druga, što je osnova za dobru organizaciju.

Uče da pravilno drže olovku,crtaju, boje, kopiraju modele, uvežbavaju grafeme,oblike ,brojeve , istovremeno stvarajući veze i trajne asocijacije. Počinju da pokazuju želju za usvajanjem čitanja i uvežbavaju tehnike kojim počinje razvoj veštine čitanja.
©2018 - Radost Govora
lat