Reedukacija psihomotorike

Reedukcija psihomotorike je metod u radu sa decom gde se putem pokreta osvešćuju i učvršćuju senzomotorna iskustva.
Terapeut za svako dete odabira set vežbi kojima se može unaprediti detetovo razumevanje okoline ali i sebe u komunikaciji sa okolinom.

Kroz motornu interakciju i komunkaciju dete se opušta, stiče iskustva i shvata relacije. Dete uspostavlja kontrolu nad svojim telom, a kasnije nad svojim ponašanjem, uči da razume emocije, socijalne odnose, način na koju sagovornik šalje poruku, eliminiše neželjene aktivnosti, uspostavlja ritam i ravnotežu.
Blagotovorno utiče na psihološki razvoj i doprinosi adekvatnijem integrisanju dece u svakodnevni društvni život.
Koristi se u radu sa decom sa razvojnim problemima pažnje, ponašanja, jezika i govora, motorike, kao i kod tikova, mucanja i dece sa problemima u učenju.

Radost Govora Logo
©2018 - Radost Govora
lat