Naš tim

U Edukativnom centru Radost govora se trudimo da tim stručnjaka koji radi sa Vašom decom konstantno radi na svom usavršavanju, na sticanju novih iskustava i prihvatanju novih stručnih saznanja.

Upoznajte neke od njih.

Radost Govora
Ružica Ćirković

Master logoped
Osnivač Edukativnog centra Radost govora

Nakon završenih osnovnih studija na logopedskom smeru, na Fakultetu za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju 2012. godine, logoped Ružica Ćirković započinje sticanje iskustva kroz praktični rad na Vojnomedicniskoj akademiji gde je i obavila pripravnički staž.

Zvanje master logopeda stiče 2013. godine, kada počinje sa samostalnim radom na Dečijem dispanzeru Vojnomedicnske akademije.
Bila je član stručnog tima za rano otkrivanje dece sa razvojnom poremećajima.
Obavljala je logopedsku procenu.
Sprovodila je individualne tretmane razvojnih jezičkih problema, kao i sistemtaske preglede predškolaca i četvorogdišnjaka. Unapredjivala je rad Razvojnog savetovališta VMA, preventivnim pregledima I savetovanjem roditelja dece mladje od dve godine u cilju prevencije i rane detetkcije razvojnih problema.

Njeno angažovanje i istaknut rad sa velikim brojem dece u 2015-oj godini na Dečijem dispanzeru VMA, bio je javno pohvaljen od načelnika Vojnomedicnske akademije. Tokom 2015/ 2016. praktično iskustvo dopunjuje pohadjanjem edukacije u Institutu za mentalno zdravlje i stiče znanja iz Opšte reedukacije psihomotorike i relaksacije kao i Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom.

U periodu 2017/ 2018. kao logoped VMA, uspešno je savladala kurseve za unapredjenje rada timova razvojnih savetovališta u oblasti razvoja u ranom detinjstvu u okviru projekta “Unapredjenje razvoja u ranom detinjstvu jačanjem kapaciteta pedijatrijske službe u domovima zdravlja u Beogradu”.

Početkom 2018. osniva edukativni centar “Radost govora”.
Uspešno uspostavlja saradnju sa Predškolskom ustanovom „Magija“ (2018. god.); Školicom jezika „Mayflower“ (2018.god), Predškolskom ustanovom „Koloseum” (2019.god).

Autor je i realizator programa za predškolce “Kućica radosti” koji se uspešno sprovodi u edukatvnom centru od oktobra 2018.godine.

Tokom 2018. pohadja stručnu, sertifikovanu edukaciju za logopede, prvi put održanu u Beogradu, More Then Words, što joj omogućuje primenu najdelotvornijih strategija u radu sa roditeljima dece sa problemima socijalne komunikacije i dece iz autističnog spektra.
Tokom 2019. Obučava se za primenu programa NTC sistema učenja i razvoj kreativnog i funkcionalnog mišljenja.

Radost Govora
Smilja Vukotić

Master logoped

Stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom i odraslima sa govorno-jezičkim poteškoćama.

Ekspert u proceni, ranoj detetekciji i prevenciji govorno-jezičkih problema dece. Bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problemi artikulacije) kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računanja i ostalih školskih veština, kao i stečenim teškoćama u govoru i jeziku nakon moždanog udara. Radi sa pacijentima koji su doživeli povredu glave, pacijentima koji imaju smanjene motorne i/ili mentalne sposobnosti i /ili imaju probleme sa čulom vida/ sluha.

Koristi najaktuelnije i svetski priznate pristupe i tehnike u radu sa decom i odraslima, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, ali i praktičnom usavršavanju u inostranstvu. Organizator, domaćin i učesnik radionice za logopede, More Than Words Hanen workshop, po prvi put održane na Balkanu, u Beogradu, u novembru 2018. godine. Od oktobra 2019. godine pohađa specijalističke akadamske studije Rane intervencije u detinjstvu.

Od 2010. godine piše stručne tekstove za Stetoskop.info i preko portala odgovara na pitanja.

Nakon završenih osnovnih studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, na smeru logopedije, i odbrani diplomskog rada 2005. godine na temu“Disgrafije kod dece mlađeg školskog uzrasta“, uspešno završava pripravnički staž na Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“.

Iste godine započinje sa radom kao logoped na dečjem odeljenju Klinike. Tokom logopedskog iskustva na Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ uspešno je sprovodila dijagnostiku i rehabilitaciju dece sa govorno-jezičkim poremećajima i problemima glasa neurogene prirode. Bila je mentor velikom broju logopeda na pripravničkom stažu.

Tokom 2012. stiče zvanje master logopeda odbranom rada na temu „Govorno-jezičke sposobnosti dece sa traumatskim oštećenjem mozga“.
Tokom 2017. godine radila je kao vodeći logoped u „LIH Olivias Place Shenzhen Pediatric Clinic”, u Kini....

Neke od dodatnih edukacija:
April 2018 / Januar 2019.
Savladavanje mekih veština na relaciji nastavnik-učenik-roditelj unutar ustanove, OKC Bor

Novembar 2018.
More Than Words, Hanen workshop
Organizator, domaćin i učesnik radionice za logopede. Obuka za rad sa decom sa poremećajem iz spektra autizma, decom sa teškoćama socijalne komunikacije i savetodavni rad sa njihovim roditeljima

Avgust 2018.
Diagnosis and Management of Childhood Apraxia of Speech Using Dynamic Tactile and Temporal Cueing – 3
Prikaz metode DTTC koja važi za najbolji način dijagnostike i tretmana dece sa govornom apraksijom

April 2018.
English in Early Childhood: Language Learning and Development
Obuka je bila usmerena na to kako deca na ranom uzrastu uče drugi jezik i na koji način učitelji i roditelji mogu da im pomognu da napreduju.

Decembar 2017.
MAES Therapy – Introductory course
Bolje razumevanje dece sa cerebralnom paralizom i sličnim neurorazvojnim poremećajima i principi za poboljšanje njihove koordinacije.

Jul 2017.
Multidisciplinary practice in the NICU
Multidisciplinarni pristup novorođenčetu u jedinici intenzivne nege, uključujući pozicioniranje, negu, hranjenje i obezbeđivanje pravilnih senzornih nadražaja.

Oktobar 2016.
NTC sistem učenja – razvoj celokupnih sposobnosti deteta
Obuka različitim načinima učenja od najranijeg uzrasta.

Mart – april 2013
Obuka za dijagnostiku i tretman glasa i vokalnih poremećaja, ORL klinika KCS

Radost Govora
Monja Ćirić

Master logoped

Zvanje diplomiranog defektologa-logopeda stiče 2013. Narednih godinu dana uspešno obavlja pripravnički staž na Vojnomedicnskoj akademiji gde stiče potrebna znanja i praksu u dijagnostici i tretmanu dece sa govorno jezičkim smetnjama.

Deo iskustva i stručnog znanja stekla je u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr Cvetko Brajović“ u Beogradu gde je aktivno učestvovala u tretmanu dece sa poremećajem fluentnosti govora.

Logopedske usluge kao spoljni saradnik pruža u predškolskim ustanovama „Diznilend“ od 2012.godine i u PU „Navša prva zvezdica“ od 2016.godine u Beogradu.

Bila je lični pratilac u humanitarnoj organizaciji „Dečije srce“ od 2014-2018.godine.
Osnivač je Edukativnog centra „Alfa logos“ od 2015-2017.godine u kome je aktivno pružala logopedske usluge deci i roditeljima.
Učestvovala je na stručnom seminaru „Razvojni poremećaji u ranom dečijem uzrastu i dečija psihijatrija“ (2015.godine).
Obučena za primenu programa NTC sistema učenja i razvoj kreativnog i funkcionalnog mišljenja (2016.godine).
Aktivni je realizator predškolskog programa „Kućica radosti“ koji se izvodi kroz grupne radionice u našem centru.

Radost Govora
Dipl. logoped Sara Kovačević

Logoped

Osnovne studije zavrsila je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedija. Slobodno vreme tokom studija je koristila da stečeno teorijsko znanje upotpuni praktičnim iskustvom.

Volontirala je u “Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine”, gde je deci bez staratelja organizovala grupne i individualne aktivnosti (podsticanje organizovane pažnje, sticanje higijenskih navika kao i stimulaciju komuikacije u svrhu interakcije).

Radila je kao lični pratilac u Humanitarnoj organizaciji” Dečje srce” od 2018. sa decom iz Autisricnog spektra u oblasti socijalizacije i edukacije.

U tom periodu je stekla zvanje Reedukatora psihomotorike, završivši kurs “Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom “i Relaksacija”, na Institutu za mentalno zdravlje.

Kontinuirano stručno usavršavanje nastavlja u Edukativnom centru “Radost govora “gde je pokazala veliku posvećenost, krativnost i u uspeh u radu sa decom koja imaju govorno-jezičke poteškoće.

Radost Govora
Mr sci med. Budimirka Simić-Ružić

Konsultant
Master logoped

Mr sci med. Budimirka Simić-Ružić je vrhunski stručnjak, logoped i porodični psihoterapeut.
Bavi se razvojnim govorno-jezičkim poteškoćama dece. Veliki deo svog usavršavanja usmerava u oblasti mucanja. U radu sa decom koja mucaju sprovodi najnovije u svetu priznate metode. U trendu savremenog pristupa u radu sa decom primenjuje i rad sa roditeljima.

Kao porodični psihoterapeut uspešno rešava porodične probleme. Bavi se prevencijom, dijagostikom i tretmanom: razvojnih govorno-jezičkih poremećaja, mucanja, kao i sistemskom porodičnom psihoterapijom.

Zbog posedovanja stručnog i praktičnog znanja, medju logopedima je jedna od najtraženijih za mentorstvo tokom pripravničkog staža.

Diplomirala je na FASPER-u u Beogradu na smeru logopedija 1991.g. Zvanjem magistra stiče 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na odseku za psihoterapiju, sa tezom „Osobenosti porodice dece koja mucaju“. Od 1993.g. zaposlena u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. Dr Cvetko Brajović“ u Beogradu. U Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. Dr Cvetko Brajović“ bila šef odeljenja za afazije i poremećaj fluentnosti u periodu od 2011.g. – 2017.g.

Bila angažovana kao stručni saradnik na FASPER-u – tri godine na predmetu logopedija II, a takođe i na Medicinskom fakultetu na specijalizaciji za defektologe iz oblasti dijagnostike i tretmana osoba koje mucaju.
Član je i jedan od osnivača Udruženja logopeda Srbije (ULS), bila i zamenik predsednika Upravnog odbora ULS-a.
Učestvovala sa stručnim radovima na svetskim i međunarodnim kongresima.
U stručnim časopisima objavljivala radove koji se odnose na govorno-jezičko funkcionisanje dece, mucanje, kao i funkcionisanje porodice.
Učestvovala u akreditovanim edukacijama iz oblasti mucanja.

Saradjujemo saMayflower
Kutak Razvijutak
Vrtic Magija
Koloseum

Vrtić Koloseum

©2018 - Radost Govora
lat