Naš tim

U Edukativnom centru Radost govora se trudimo da tim stručnjaka koji radi sa Vašom decom konstantno radi na svom usavršavanju, na sticanju novih iskustava i prihvatanju novih stručnih saznanja.

Upoznajte neke od njih.

Radost Govora
Ružica Ćirković

Master logoped
Osnivač Edukativnog centra Radost govora

Nakon završenih osnovnih studija na logopedskom smeru, na Fakultetu za specijalnu edukaciju I rehabilitaciju 2012. godine, logoped Ružica Ćirković započinje sticanje iskustva kroz praktični rad na Vojnomedicniskoj akademiji gde je i obavila pripravnički staž.

Zvanje master logopeda stiče 2013. godine, kada počinje sa samostalnim radom na Dečijem dispanzeru Vojnomedicnske akademije.
Bila je član stručnog tima za rano otkrivanje dece sa razvojnom poremećajima.
Obavljala je logopedsku procenu.
Sprovodila je individualne tretmane razvojnih jezičkih problema, kao i sistemtaske preglede predškolaca i četvorogdišnjaka. Unapredjivala je rad Razvojnog savetovališta VMA, preventivnim pregledima I savetovanjem roditelja dece mladje od dve godine u cilju prevencije i rane detetkcije razvojnih problema.

Njeno angažovanje i istaknut rad sa velikim brojem dece u 2015-oj godini na Dečijem dispanzeru VMA, bio je javno pohvaljen od načelnika Vojnomedicnske akademije. Tokom 2015/ 2016. praktično iskustvo dopunjuje pohadjanjem edukacije u Institutu za mentalno zdravlje i stiče znanja iz Opšte reedukacije psihomotorike i relaksacije kao i Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom.

U periodu 2017/ 2018. kao logoped VMA, uspešno je savladala kurseve za unapredjenje rada timova razvojnih savetovališta u oblasti razvoja u ranom detinjstvu u okviru projekta “Unapredjenje razvoja u ranom detinjstvu jačanjem kapaciteta pedijatrijske službe u domovima zdravlja u Beogradu”.

Početkom 2018. osniva edukativni centar “Radost govora”.
Uspešno uspostavlja saradnju sa Predškolskom ustanovom „Magija“ (2018. god.); Školicom jezika „Mayflower“ (2018.god), Predškolskom ustanovom „Koloseum” (2019.god).

Autor je i realizator programa za predškolce “Kućica radosti” koji se uspešno sprovodi u edukatvnom centru od oktobra 2018.godine.

Tokom 2018. pohadja stručnu, sertifikovanu edukaciju za logopede, prvi put održanu u Beogradu, More Then Words, što joj omogućuje primenu najdelotvornijih strategija u radu sa roditeljima dece sa problemima socijalne komunikacije i dece iz autističnog spektra.
Tokom 2019. Obučava se za primenu programa NTC sistema učenja i razvoj kreativnog i funkcionalnog mišljenja.

Radost Govora
Danijela Rakić

Master logoped

Osnovne akadamske studije završila je 2012.godine, u Beogradu, na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabiltciju, na logopedskom smeru.

Zvanje master logopeda stiče 2013.godine kada počinje da obavlja pripravnički staž na Vojnomedicinskoj akademiji gde stiče značajno iskustvo u radu sa odraslima i decom koji imaju govorno-jezičke probleme.

U okviru staža ,šest meseci provodi u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju Prof. dr “Cvetko Brajović“, radeći na prevenciji, detetkciji i tretmanu dece sa govorno – jezičkim problemima.

Od 2014.godine zaposlena kao logoped u Ustanovi za decu i mlade "Sremčica" gde samostalno obavlja procenu govorno-jezičkog razvoja, izradu induvidualnih planova i izveštaja o realizaciji planova, evaluaciju postignutih rezultata. Sarađuje sa defektolozima i sprvodi individualne i grupne tretmane kao i tretmane senzorne integracije u senzornoj sobi.

Radno iskustvo sticala i radeći uporedo u privatnim ordinacijama (od 2013-2016.god) Poseduje licencu za rad stručnih poslova izdatu od strane Komoresocijalne zaštite. Učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji „Aktuelna defektološka praksa“ u organizaciji Društva defektologa Vojvodine ( marta 2015.) sa radom “Program pospešivanja komunikativnih sposobnosti u cilju povećanja integracionog potencijala”. Uspešno sprovodi logopedske tretmane dece sa razvojnim govorno-jezičkim problemima i savetovanje roditelja.

Učestvovala je na stručnim skupovima i tribinama....

Neke od dodatnih edukacija:

„Zaštita deteta od zlostavljanja i zanemarivanja u Ustanovama socijalne zaštite – primena posebnog protokola“ u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu (juna 2015.)

„Inkluzija osoba sa invaliditetom i unapređivanje izveštavanja u medijima“ u organizaciji Škole za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” ( decembra 2015.)

„Program osnovne obuke za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju“ u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu ( marta 2018.)


Radost Govora
Mr sci med. Budimirka Simić-Ružić

Konsultant
Master logoped

Mr sci med. Budimirka Simić-Ružić je vrhunski stručnjak, logoped i porodični psihoterapeut.
Bavi se razvojnim govorno-jezičkim poteškoćama dece. Veliki deo svog usavršavanja usmerava u oblasti mucanja. U radu sa decom koja mucaju sprovodi najnovije u svetu priznate metode. U trendu savremenog pristupa u radu sa decom primenjuje i rad sa roditeljima.

Kao porodični psihoterapeut uspešno rešava porodične probleme. Bavi se prevencijom, dijagostikom i tretmanom: razvojnih govorno-jezičkih poremećaja, mucanja, kao i sistemskom porodičnom psihoterapijom.

Zbog posedovanja stručnog i praktičnog znanja, medju logopedima je jedna od najtraženijih za mentorstvo tokom pripravničkog staža.

Diplomirala je na FASPER-u u Beogradu na smeru logopedija 1991.g. Zvanjem magistra stiče 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na odseku za psihoterapiju, sa tezom „Osobenosti porodice dece koja mucaju“. Od 1993.g. zaposlena u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. Dr Cvetko Brajović“ u Beogradu. U Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. Dr Cvetko Brajović“ bila šef odeljenja za afazije i poremećaj fluentnosti u periodu od 2011.g. – 2017.g.

Bila angažovana kao stručni saradnik na FASPER-u – tri godine na predmetu logopedija II, a takođe i na Medicinskom fakultetu na specijalizaciji za defektologe iz oblasti dijagnostike i tretmana osoba koje mucaju.
Član je i jedan od osnivača Udruženja logopeda Srbije (ULS), bila i zamenik predsednika Upravnog odbora ULS-a.
Učestvovala sa stručnim radovima na svetskim i međunarodnim kongresima.
U stručnim časopisima objavljivala radove koji se odnose na govorno-jezičko funkcionisanje dece, mucanje, kao i funkcionisanje porodice.
Učestvovala u akreditovanim edukacijama iz oblasti mucanja.

Saradjujemo saMayflower
Kutak Razvijutak
Vrtic Magija
Koloseum

Vrtić Koloseum

©2018 - Radost Govora
lat